آمار
{{ctrl.notification}}
درباره ما
keyboard_backspace

چارتر چیست؟ چنانچه تا به حال اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده باشید حتماً با کلمه چارتر مواجه شده اید. در خرید بلیط هواپیما دو نوع بلیط وجود دارد، بلیط سیستمی و بلیط چارتر . بلیط های سیستمی بر اساس کلاس پروازی و با نرخ ثابت با توجه نوع کلاس خود از طرف هواپیمایی نرخ گذاری می شود. اما بلیط های چارتر قیمت مشخصی ندارد و با توجه به عرضه و تقاضا از طرف چارتر کننده قیمت گذاری می شود. در حال حاضر تعدادی چارتر کننده وجود دارد که هواپیما را در یک مسیر از هواپیمایی اجاره می کند و با توجه به سیاست های خود قیمت صندلی را مشخص می کنند. این قیمت ها گاهاً بسیار بالا و در بعضی مواقع بسیار پایین تر از نرخ مصوب گذاشته می شود و به صرفه برای خرید بلیط هواپیما است.اتفاق میافتد. سپهر ۳۶۰ فرق بلیط چارتر و سیستمی؟ در بعضی مواقع مسافرین احساس می کنند که بلیط های چارتر بی کیفیت تر از بلیط های سیستمی است. در صورتی که اشتباه هست. گاهاً شاید در یک ردیف پروازی مسافری که در کنار شما است بلیط سیستمی و خود شما بلیط چارتر تهیه کرده باشید. هیچ فرقی در خدمات دهی به بلیط های سیستمی و چارتری در یک هواپیما نیست. بلیط چارتر ؟ 1.بلیط چارتر برای کودکان مناسب نیست. قیمت بلیط هواپیما چارتری برای سن 2 تا 12 سال در چارتر به صورت کامل حساب می شود و برای نوزاد نیز فقط حق بیمه باید پرداخت کنید. 2. از سفر خود مطمئن شوید. بلیط چارتر معمولاً کنسلی ندارد و به مشکل می خورید. 3. در زمان هایی که سفر زیاد است ، بلیط چارتر ارزان نیست. همانطور که در بالا گفتیم در زمان هایی که تقاضا برای بلیط چارتر زیاد است ، قیمت بلیط هواپیما بالا می رود. چطوری بلیط چارتر را کنسل کنیم؟ همانطور که می دانید بلیط های چارتر معمولاً غیر قابل کنسل شدن است. ولی گیو 24 در تلاش است تا جایی که امکان دارد بلیط چارتر را بتواند استرداد کند. ضمن اینکه فقط بلیط هایی که با نرخ مصوب خریداری شده اند امکان کنسلی دارند و بلیط هایی که با نرخ پایین چارتری خریداری شده اند کنسلی ندارند. میزان جریمه بلیط ها را چارتر کننده مشخص می کند و گیو 24 نقشی در درصد جریمه های چارتری ندارد. هر چه به پرواز نزدیک تر شوید امکان کنسل کردن خیلی پایین می آید و درصد جریمه افزایش چشمگیری پیدا می کند.

flight مسیرهای پیشنهادی

Special route

از {{getCityName('THR')}} به
{{getCityName('OIB')}} 552,000
{{getCityName('MHD')}} 155,600
{{getCityName('AWZ')}} 97,000
{{getCityName('SYZ')}} 165,200
{{getCityName('BND')}} 230,000
{{getCityName('KIH')}} 92,000
{{getCityName('IFN')}} 177,600
{{getCityName('TBZ')}} 136,400
{{getCityName('ZAH')}} 220,000
{{getCityName('KER')}} 185,100
{{getCityName('PGU')}} 201,000
{{getCityName('ABD')}} 126,800
{{getCityName('KSH')}} 145,800
{{getCityName('BUZ')}} 198,800
{{getCityName('AZD')}} 160,000
{{getCityName('RAS')}} 174,500
{{getCityName('OMH')}} 200,800
{{getCityName('SRY')}} 99,500
{{getCityName('GSM')}} 192,000
{{getCityName('IIL')}} 167,000
{{getCityName('DEF')}} 212,000
{{getCityName('GBT')}} 147,000
{{getCityName('ZBR')}} 196,700
{{getCityName('ADU')}} 174,500
{{getCityName('XBJ')}} 220,000
{{getCityName('SDG')}} 177,600
{{getCityName('NSH')}} 145,800
{{getCityName('ACZ')}} 518,000
{{getCityName('KHD')}} 209,400
{{getCityName('AFZ')}} 296,100
{{getCityName('SYJ')}} 408,000
{{getCityName('RZR')}} 145,800
{{getCityName('GCH')}} 324,000
{{getCityName('CQD')}} 179,500
{{getCityName('BJB')}} 338,000
{{getCityName('LRR')}} 347,200
{{getCityName('RJN')}} 292,400
{{getCityName('YES')}} 250,000
{{getCityName('KHY')}} 251,800
{{getCityName('BXR')}} 316,400
{{getCityName('BDH')}} 368,400
{{getCityName('JAR')}} 251,800
{{getCityName('TCX')}} 305,100
{{getCityName('JYR')}} 589,700
{{getCityName('MRX')}} 362,000
{{getCityName('PFQ')}} 230,600
{{getCityName('MAC')}} 222,000
{{getCityName('LFM')}} 279,900
{{getCityName('IHR')}} 502,200
{{getCityName('IMQ')}} 207,000
از {{getCityName('MHD')}} به
{{getCityName('KDH')}} 1,892,300
{{getCityName('MZR')}} 1,892,300
{{getCityName('SHJ')}} 1,552,000
{{getCityName('THR')}} 146,900
{{getCityName('AWZ')}} 172,000
{{getCityName('SYZ')}} 57,000
{{getCityName('BND')}} 257,200
{{getCityName('KIH')}} 117,200
{{getCityName('IFN')}} 213,200
{{getCityName('TBZ')}} 189,200
{{getCityName('ZAH')}} 225,300
{{getCityName('KER')}} 359,100
{{getCityName('PGU')}} 589,600
{{getCityName('ABD')}} 122,000
{{getCityName('KSH')}} 132,000
{{getCityName('BUZ')}} 203,600
{{getCityName('AZD')}} 217,000
{{getCityName('RAS')}} 198,800
{{getCityName('OMH')}} 272,000
{{getCityName('SRY')}} 202,000
{{getCityName('GSM')}} 332,000
{{getCityName('IIL')}} 527,400
{{getCityName('GBT')}} 222,000
{{getCityName('ZBR')}} 382,000
{{getCityName('XBJ')}} 145,800
{{getCityName('NSH')}} 254,000
{{getCityName('ACZ')}} 294,200
{{getCityName('KHD')}} 552,000
{{getCityName('NJF')}} 702,000
{{getCityName('DXB')}} 1,652,000
{{getCityName('RJN')}} 530,900
{{getCityName('HDM')}} 322,000
{{getCityName('BGW')}} 802,000
{{getCityName('KKS')}} 317,000
{{getCityName('KBL')}} 2,002,000
{{getCityName('LHE')}} 1,932,000
{{getCityName('HEA')}} 1,392,300
از {{getCityName('KIH')}} به
{{getCityName('THR')}} 117,000
{{getCityName('MHD')}} 229,600
{{getCityName('AWZ')}} 272,000
{{getCityName('SYZ')}} 102,000
{{getCityName('BND')}} 177,600
{{getCityName('IFN')}} 182,000
{{getCityName('TBZ')}} 280,400
{{getCityName('KER')}} 282,000
{{getCityName('KSH')}} 272,000
{{getCityName('BUZ')}} 211,000
{{getCityName('RAS')}} 301,900
{{getCityName('SRY')}} 302,000
{{getCityName('DXB')}} 697,000
از {{getCityName('AWZ')}} به
{{getCityName('THR')}} 154,300
{{getCityName('MHD')}} 242,000
{{getCityName('SYZ')}} 268,800
{{getCityName('BND')}} 365,300
{{getCityName('KIH')}} 302,000
{{getCityName('IFN')}} 251,800
{{getCityName('TBZ')}} 326,000
{{getCityName('KER')}} 371,200
{{getCityName('PGU')}} 491,800
{{getCityName('AZD')}} 230,600
{{getCityName('RAS')}} 283,600
{{getCityName('SRY')}} 254,000
{{getCityName('KWI')}} 1,089,400
از {{getCityName('IFN')}} به
{{getCityName('THR')}} 177,600
{{getCityName('MHD')}} 251,600
{{getCityName('AWZ')}} 218,900
{{getCityName('SYZ')}} 283,600
{{getCityName('BND')}} 249,200
{{getCityName('KIH')}} 142,000
{{getCityName('PGU')}} 351,000
{{getCityName('ABD')}} 253,800
{{getCityName('BUZ')}} 209,400
{{getCityName('RAS')}} 315,400
{{getCityName('DEF')}} 177,600
{{getCityName('IST')}} 1,702,000
{{getCityName('NJF')}} 702,000
{{getCityName('DXB')}} 2,402,000
از {{getCityName('SYZ')}} به
{{getCityName('SHJ')}} 1,612,000
{{getCityName('THR')}} 196,600
{{getCityName('MHD')}} 239,200
{{getCityName('AWZ')}} 251,800
{{getCityName('BND')}} 145,800
{{getCityName('KIH')}} 152,000
{{getCityName('IFN')}} 283,600
{{getCityName('TBZ')}} 400,200
{{getCityName('ZAH')}} 389,600
{{getCityName('KER')}} 288,000
{{getCityName('PGU')}} 202,000
{{getCityName('ABD')}} 189,300
{{getCityName('RAS')}} 283,600
{{getCityName('SRY')}} 368,400
{{getCityName('GSM')}} 145,800
{{getCityName('IST')}} 1,602,000
{{getCityName('DXB')}} 952,000
{{getCityName('BDH')}} 209,400
{{getCityName('KWI')}} 1,334,192
{{getCityName('MCT')}} 1,552,000
از {{getCityName('TBZ')}} به
{{getCityName('THR')}} 145,800
{{getCityName('MHD')}} 218,000
{{getCityName('AWZ')}} 326,000
{{getCityName('SYZ')}} 380,100
{{getCityName('BND')}} 292,000
{{getCityName('KIH')}} 251,600
{{getCityName('KER')}} 376,300
{{getCityName('PGU')}} 621,000
{{getCityName('RAS')}} 209,400
{{getCityName('SRY')}} 251,800
{{getCityName('IST')}} 1,178,000
{{getCityName('GYD')}} 781,000
از {{getCityName('BND')}} به
{{getCityName('THR')}} 242,000
{{getCityName('MHD')}} 330,000
{{getCityName('AWZ')}} 365,300
{{getCityName('SYZ')}} 145,800
{{getCityName('KIH')}} 177,600
{{getCityName('IFN')}} 278,100
{{getCityName('TBZ')}} 522,000
{{getCityName('ABD')}} 368,400
{{getCityName('KSH')}} 429,900
{{getCityName('AZD')}} 176,600
{{getCityName('RAS')}} 453,200
{{getCityName('SRY')}} 232,000
{{getCityName('GBT')}} 400,200
{{getCityName('DXB')}} 1,142,914
از {{getCityName('GSM')}} به
{{getCityName('THR')}} 198,800
{{getCityName('MHD')}} 342,000
{{getCityName('SYZ')}} 145,800
{{getCityName('MCT')}} 1,002,000

در هنگام خرید بلیط چارتر به مسیر ، تاریخ و اسامی وارد شده دقت کنید.

چارتر ارزان

جستجو بلیط پرواز ارزان با گیو 24. جستجو برای ارزان ترین بلیط هواپیما برای تمام خطوط هوایی در سراسر ایران . گیو 24 صدها سایت مسافرتی را جستجو می کند تا به شما در پیدا کردن تخفیف های ارزان قیمت و رزرو بلیط پروازی که برای شما مناسب است کمک کند. از آنجا که گیو 24 چندین سایت بلیط هواپیمایی را در یک زمان جستجو می کند، می توانید بلیط های ارزان قیمت را از خطوط هوایی ارزان به سرعت پیدا کنید.

ما مقایسه پروازهای هواپیما را برای شما برای پیدا کردن بهترین خرید نمایش می دهیم. آیا شما به دنبال پیدا کردن و جستجوی پروازهای خود به مشهد ، کیش و یا سایر نقاط ایران یا جهانی هستید؟

بلیط هواپیما ارزان

 

با ما پیدا کردن پروازهای ارزان تر آسان تر است. از هزاران پرواز با بیش از 500 شرکت هواپیمایی به بیش از 3،000 مقصد در سراسر جهان را انتخاب کنید.

با ما این مرور کلی از بهترین پروازهای برای شما ایجاد شده است. اکنون پروازهایی را انتخاب میکنید که متناسب با بودجه و برنامه شما می باشد.

تی چارتر 724

بلیط چارتر ارزان هواپیما در سایت گیو 24

چارتر چیست؟

چنانچه تا به حال اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده باشید حتماً با کلمه چارتر مواجه شده اید. در خرید بلیط هواپیما دو نوع بلیط وجود دارد، بلیط سیستمی و بلیط چارتر .

بلیط های سیستمی بر اساس کلاس پروازی و با نرخ ثابت با توجه نوع کلاس خود از طرف هواپیمایی نرخ گذاری سپهر 360 می شود.

اما بلیط های چارتر قیمت مشخصی ندارد و با توجه به عرضه و تقاضا از طرف چارتر کننده قیمت گذاری می شود. در حال حاضر تعدادی چارتر کننده وجود دارد که هواپیما را در یک مسیر از هواپیمایی اجاره می کند و با توجه به سیاست های خود قیمت صندلی را مشخص می کنند.

این قیمت ها گاهاً بسیار بالا و در بعضی مواقع بسیار پایین تر از نرخ مصوب گذاشته می شود و به صرفه برای خرید بلیط هواپیما است.اتفاق می‌افتد.

 

فرق بلیط چارتر و سیستمی؟

در بعضی مواقع مسافرین احساس می کنند که بلیط های چارتر بی کیفیت تر از بلیط های سیستمی است. در صورتی که اشتباه هست. گاهاً شاید در یک ردیف پروازی مسافری که در کنار شما است بلیط سیستمی و خود شما بلیط چارتر تهیه کرده باشید.

هیچ فرقی در خدمات دهی به بلیط های سیستمی و چارتری در یک هواپیما نیست.

 

بلیط چارتر ؟

1.بلیط چارتر برای کودکان مناسب نیست. قیمت بلیط هواپیما چارتری برای سن 2 تا 12 سال در چارتر به صورت کامل حساب می شود و برای نوزاد نیز فقط حق بیمه باید پرداخت کنید.

charter724

2. از سفر خود مطمئن شوید. بلیط چارتر معمولاً کنسلی ندارد و به مشکل می خورید.

3. در زمان هایی که سفر زیاد است ، بلیط چارتر ارزان نیست. همانطور که در بالا گفتیم در زمان هایی که تقاضا برای بلیط چارتر زیاد است ، قیمت بلیط هواپیما بالا می رود.

 

چطوری بلیط چارتر را کنسل کنیم؟

همانطور که می دانید بلیط های چارتر معمولاً غیر قابل کنسل شدن است. ولی گیو 24 در تلاش است تا جایی که امکان دارد بلیط چارتر را بتواند استرداد کند.

ضمن اینکه فقط بلیط هایی که با نرخ مصوب خریداری شده اند امکان کنسلی دارند و بلیط هایی که با نرخ پایین چارتری خریداری شده اند کنسلی ندارند.

سایت چارتر 724

میزان جریمه بلیط ها را چارتر کننده مشخص می کند و گیو 24 نقشی در درصد جریمه های چارتری ندارد. هر چه به پرواز نزدیک تر شوید امکان کنسل کردن خیلی پایین می آید و درصد جریمه افزایش چشمگیری پیدا می کند سپهر ٣٦٠ .

چارتر ٧٢٤

سایت چارتر 724 یکی از موتور های جستجو برای پیدا کردن بلیط چارتر ارزان است.

چارتر ۷۲۴,چارتر ١١٨,تي چارتر,سپهر ۳۶۰